ปรึกษากฎหมาย.com

บริการปรึกษาด้านกฎหมายอย่างครบวงจร

จองคิวนัดผ่านระบบ Online ที่ทันสมัย

ปรึกษากฎหมายกับผู้เชี่ยวชาญ โดยทนายความมืออาชีพ ไว้ใจให้เราเป็นทางเลือกในการเคียงข้างและร่วมแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับท่าน

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกฏหมายธรรมานุสรณ์

บริษัท สำนักงานกฏหมายธรรมานุสรณ์ เป็นองค์กรธุรกิจทางด้านกฎหมายที่ถูกจัดตั้งขึ้น ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจทางกฎหมายแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามาเชื่อมต่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและรับบริการทางด้านกฎหมายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ของเรามีความพร้อมในการให้บริการทางด้านกฎหมายอย่างมืออาชีพ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การให้บริการตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ การทำพินัยกรรม การขอตั้งผู้จัดการมรดก รวมทั้งการรับว่าความดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว คดีปกครอง คดีภาษีอากร และคดีชำนัญพิเศษอื่นๆ อย่างครบวงจร 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีแนวนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจการโดยให้คุณค่ากับการทำประโยชน์เพื่อสังคมควบคู่กันไปด้วย โดยบริษัทฯ จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อีกด้วย

บริการ

บริการทางกฏหมาย

คดีแพ่ง

ให้บริการแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องหรือต่อสู้คดีความ ที่เกี่ยวกับการเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สินหรือสิทธิต่าง ๆ ระหว่างคู่กรณีที่โต้แย้งสิทธิกันทางแพ่ง เช่น คดีกู้ยืมเงิน คดีค้ำประกัน คดีจำนำ คดีจำนอง คดีผิดสัญญาก่อสร้าง คดีเช่าทรัพย์ คดีตั๋วเงิน คดีเช็ค คดีสินเชื่อส่วนบุคคล คดีบัตรเครดิต คดีซื้อขายที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม คดีมรดก คดีที่ดิน เป็นต้น

คดีอาญา

ให้บริการแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องหรือต่อสู้คดีความ ที่เกี่ยวกับการกระทำที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอาญา ซึ่งผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษตามกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งทางอาญา ได้แก่ โทษปรับ ริบทรัพย์สิน กักขัง จำคุก และประหารชีวิต เช่น คดีทำร้ายร่างกาย คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีรับของโจร คดีโกงเจ้าหนี้ คดีบุกรุก คดีทำให้เสียทรัพย์ คดีความผิดตามพ.ร.บ.เช็ค คดีประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คดีดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท คดียาเสพติด เป็นต้น

คดีเยาวชนและครอบครัว

ให้บริการแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องหรือต่อสู้คดีความ ที่เกี่ยวกับผู้เยาว์หรือข้อพิพาทในครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เรื่องครอบครัว เช่น คดีรับรองบุตร คดีฟ้องหย่า คดีฟ้องชู้ คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือคู่สมรส เป็นต้น

พินัยกรรมและการจัดการมรดก

ให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดก ร่างและจัดทำพินัยกรรม รวมถึงแต่ตั้งทนายความยื่นคำร้องขอจัดการมรดกต่อศาล เพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้มีอำนาจจัดการทรัพย์มรดกตามกฎหมาย

คดีภาษีอากร

ให้บริการแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องหรือต่อสู้คดีความ ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐอันเนื่องมาจากการเก็บภาษีอากร เช่น คดีเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง คดีอาญาโกงภาษี เป็นต้น

คดีแรงงาน

ให้บริการแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องหรือต่อสู้คดีความ ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เรื่องการกระทำผิดต่อสัญญาจ้างแรงงาน ต่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือต่อกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เช่น คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คดีเรียกเงินทดแทน คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน เป็นต้น

คดีปกครอง

ให้บริการแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องหรือต่อสู้คดีความ ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือข้อพิพาท ระหว่างหน่วยงานทางการปกครอง หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง เช่น คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานทางปกครอง คดีฟ้องเร่งรัดหน่วยงานทางปกครองที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า คดีฟ้องหน่วยงานทางปกครองที่กระละเมิด เป็นต้น

นิติกรรมสัญญา

ให้บริการตรวจ ร่าง และให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงการร่างหนังสือทวงถามและเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่มีผลทางกฎหมายด้วย

ที่ปรึกษากฎหมาย

ให้บริการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย ทั้งกรณีประเด็นปัญหากฎหมายทั่วไป และประเด็นปัญหากฎหมายเฉพาะทาง โดยมีบริการให้คำปรึกษาในหลากหลายรูปแบบ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นแก่บุคคลทั่วไป หรือ การให้บริการที่ปรึกษากฎหมายเพื่อองค์กรธุรกิจแบบประจำ ทั้งประเภทรายเดือนและรายปี เป็นต้น

บุคลากร

ข่าวสารและบทความ

รูปแบบการหมั้น

รูปแบบการหมั้น
ในเรื่องของการหมั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ทางฝ่ายชายได้ ส่งมอบ หรือ โอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่ฝ่ายหญิงเพื่อเป็น หลักฐาน ว่าจะสมรสกับหญิงนั้น
เมื่อมีการหมั้นแล้วของหมั้นจะตกเป็นของฝ่ายหญิงทันที (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1437 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

โดยของหมั้นนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นทรัพย์สินประเภทใด ดังนั้นจึงเป็นทรัพย์สินประเภทไหนก็ได้ แต่หลักสำคัญคือต้องส่งมอบให้ฝ่ายหญิงในวันที่ทำสัญญาหมั้น ถ้าส่งมอบให้ก่อนหรือว่าหลัง ย่อมไม่ถือเป็นของหมั้นตามกฎหมาย

 

คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1852/2506 : จำเลยขอหมั้นน้องสาวโจทก์เพื่อให้แต่งงานกับบุตรจำเลย
แต่จำเลยไม่มีเงิน จึงทำสัญญากู้ให้โจทก์ยึดถือไว้ และโจทก์จำเลยตกลงกับว่าถ้าจำเลยปลูกเรือนหอ โจทก์จะลดเงินกู้ให้บ้างตามราคาของเรือนหอต่อมาจำเลยไม่ปลูกเรือนหอ และบุตรจำเลยไม่ยอมแต่งงานกับน้องสาวโจทก์ โจทก์จึงฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้สัญญากู้ดังกล่าวนี้เป็นเพียงสัญญาจะให้ทรัพย์สินเป็นของหมั้นกันในวันข้างหน้า ยังไม่ได้มีการมอบทรัพย์สินให้แก่กันอย่างแท้จริงเจตนา อันแท้จริงของคู่สัญญาก็มิได้มุ่งต่อการให้สัญญากู้ตกเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งในสภาพของหมั้น และไม่มีความประสงค์ให้ตกเป็นสิทธิแก่หญิงเมื่อสมรสแล้วในกรณีเช่นนี้ถือไม่ได้ว่ามีการให้ของหมั้นกันตามกฎหมาย โจทก์จะฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ในฐานะเป็นของหมั้นมิได้

ปรึกษากฎหมายฟรี

ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์

ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์

โดยหลักแล้วถ้ามีความเสียหายอันเกิดขึ้นจากสัตว์นั้น บุคลคลที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวคือ เจ้าของสัตว์ หรือ บุคคลผู้รับเลี้ยง รับรักษาไว้แทนเจ้าของ โดยจะมีเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่ต้องรับผิด แต่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่า ตนนั้นได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การรักษาตามชนิด (ประเภทของสัตว์) และวิสัย (ลักษณะนิสัยตามธรรมชาติ) ของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น (โดยดูพฤติการณ์ประกอบกับข้อเท็จจริง) หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังก็ไม่ต้องรับผิดในกรณีดังกล่าว

ส่วนในกรณีที่มีการเร้าสัตว์หรือยั่วสัตว์โดยบุคคลอื่นจะไม่สามารถยกกรณีดังกล่าวอ้างขึ้นเพื่อให้ตนไม่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายได้ แต่สามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยแก่บุคคลนั้นได้

 

คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ :  2488/2523  สุนัขหลบหนีออกไปได้ขณะจำเลยเปิดประตูสุนัขจึงออกไปกัดโจทก์ได้ แสดงว่าจำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรในการเลี้ยงดูสุนัขจำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์รวมทั้งทดแทนความตกใจและทุกข์ทรมานด้วย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ :  1607/2496 เจ้าของช้างมอบช้างให้บุตรไปดูแลเลี้ยงรักษา และเพื่อรับจ้างลากไม้ โดยเจ้าของช้างไม่ได้เกี่ยวข้องในการเลี้ยงหรือการรับจ้างด้วย บุตรจ้างคนอื่นเลี้ยงช้างอีกต่อหนึ่ง ช้างทำความเสียหายขึ้นโดยละเมิด เจ้าของช้างไม่ต้องรับผิด บุตรผู้เลี้ยงช้างและลูกจ้างเท่านั้นต้องรับผิด

ปรึกษากฎหมายฟรี

การใส่ความต่อบุคคลที่สาม แม้จะไม่ระบุตัวตน ก็อาจเป็นความผิดได้

ทุกท่านรู้หรือไม่? ว่าการใส่ความต่อบุคคลที่สาม แม้จะไม่เปิดเผย ชื่อ-นามสกุล ระบุตัวตนโดยตรง

ก็อาจถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ ถ้าบุคคลที่สามนั้น สามารถรู้โดยทันทีว่า กำลังกล่าวถึงใคร

เทียบเคียง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5276/2562 :
การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ตาม ป.อ. มาตรา 326 และมาตรา 328 ต้องเป็นการใส่ความระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความเป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่า บุคคลที่ถูกใส่ความเป็นใคร หรือหากไม่ระบุถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรง การใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตาม ป.อ. มาตรา 328 ผู้กระทำต้องเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชน หรือประชาชนทั่วไป

ปรึกษากฎหมายฟรี

ติดต่อและปรึกษา

© 2023 รับปรึกษากฎหมาย.com. All Rights Reserved.